• foto-ptaki.pl
 • foto-ptaki.pl
 • foto-ptaki.pl
foto-ptaki.pl arrow Konkursy arrow Regulamin Konkursu Fotograficznego "Fotografujemy ptaki"
 
Email
Regulamin Konkursu Fotograficznego
organizowanego właściciela serwisu internetowego foto-ptaki.pl pod nazwą

Fotografujemy ptaki


I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pod nazwą „Fotografujemy ptaki” przeprowadzany cyklicznie wśród osób odwiedzających serwis internetowy foto-ptaki.pl, zwany dalej konkursem.


§ 2

Organizatorem konkursu jest właściciel serwisu internetowego foto-ptaki.pl, zwany dalej organizatorem.


§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wśród osób wymienionych w § 1.


§ 4

Wartość puli nagród i wyróżnień przeznaczonych przez organizatora na wygrane ustalana jest indywidualnie i może być różna w każdej z edycji konkursu.


II UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG


§ 5

Uczestnikami konkursu są osoby odwiedzające serwis internetowy foto-ptaki.pl.


III WARUNKI KONKURSU


§ 6

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres kontaktowy organizatora, wiadomości zatytułowanej „Fotografujemy ptaki” zawierającej:


  1. Dane kontaktowe (imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, adres korespondencyjny i ewentualnie telefon kontaktowy oraz adres strony internetowej) osoby zgłaszającej prace.
  2. Pięć obrazujących dzikie ptaki zdjęć zgłaszanych do konkursu, jako załączniki do wiadomości e-mail, w formacie JPG, w rozdzielczości 700px na dłuższej krawędzi.
  3. Opisy prac fotograficznych zawierające: tytuł, datę i miejsce wykonania, nazwy gatunkowe umieszczonych na zdjęciach ptaków i parametry wykonania zdjęć (modele korpusu, obiektywu, telekonwertera (jeśli występował), czas naświetlania, przysłonę, korektę ekspozycji (jeśli występowała), czułość ISO, typ filmu (jeśli zdjęcie wykonano analogowo)).
  4. Skanowaną zgodę na uczestnictwo w konkursie, podpisaną przez rodziców lub opiekunów uczestnika, jeżeli uczestnik nie ukończył 18 roku życia.
  5. Krótką informację o uczestniku wraz ze zdjęciem.

 2. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca prace fotograficzne, zostanie przesłana pod wyżej wskazany adres na 2 tygodnie przed zaplanowaną aktualizacją serwisu. Wszelkie zgłoszenia dokonane po tym terminie przechodzą do następnej edycji konkursu.
 3. Organizator nie przyjmuje negatywów zdjęć oraz odbitek.
 4. Uczestnik konkursu, przesyłając zgłoszenie lub opiekun, składając podpis na zgodzie na uczestnictwo w konkursie osoby małoletniej:


  1. oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przesłanych na konkurs zdjęć,
  2. oświadcza, że przesłane na konkurs zdjęcia bezpłatnie udostępnia do publikacji w serwisie foto-ptaki.pl i materiałach reklamowych serwisu foto-ptaki.pl oraz upoważnia organizatora do ich opracowania (edycji) w stopniu, jaki organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęć do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji w formie elektronicznej.
  3. akceptuje warunki konkursu, wyrażone w niniejszym regulaminie.
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przesłanych danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.);

 5. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.


IV KRYTERIA OCENY


§ 7

Prace oceniane będą przez Jury, w którego skład wchodzić będą doświadczeni fotografowie ptaków, powoływane przez organizatora przed każdą z edycji konkursu.


§ 8

Jury ma prawo nie przyjąć do konkursu zdjęć nieprzedstawiających ptaków a także nie uwzględnić w konkursie prac posiadających wady, np. złą jakość zdjęć, zbyt małą rozdzielczość lub uszkodzenia powstałe podczas przesyłania danych. Zdjęcia, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.


V NAGRODY


§ 9

 1. Spośród nadesłanych zdjęć, Jury wybierze pracę, której zostanie przyznana nagroda.
 2. Nagrodami w konkursie, przyznawanymi przez Jury, są nagrody rzeczowe ustalane indywidualnie przez organizatora przed każdą z edycji konkursu oraz publikacja w serwisie foto-ptaki.pl wraz z komentarzem wskazanego przez organizatora wybitnego fotografa ptaków.
 3. Jedna i ta sama praca fotograficzna nie może uzyskać więcej niż jednej nagrody lub wyróżnienia.
 4. Decyzja Jury co do wyboru nagrodzonych zdjęć jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez organizatora i/lub Jury i/lub któregokolwiek z członków Jury informacji, po lub przed przyznaniem przez Jury którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym regulaminie, iż nagrodzone zdjęcie stanowi plagiat i/lub że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, organizatorowi przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika konkursu lub do podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych - domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Jury dokona wyboru prac fotograficznych oraz przyznania nagród i wyróżnień w terminie do 3 dni przed planowaną aktualizacją serwisu foto-ptaki.pl. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
 6. Laureaci konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Dodatkowo lista nagrodzonych prac będzie sukcesywnie umieszczana na witrynie internetowej foto-ptaki.pl.
 7. Prawo uczestnika konkursu do domagania się wydania którejkolwiek z nagród lub wyróżnień, określonych niniejszym regulaminem, jest niezbywalne.
 8. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych, bez powiadamiania uczestników.
 10. Zobowiązanie organizatorów do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 10

Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu na stronie internetowej foto-ptaki.pl.


VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


§ 11

 1. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 2. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 

Konkursy:
Informacje o konkursach

Fotografujemy ptaki:
Regulamin konkursu

Laureaci:

- edycja XVIII (XII 2011) - Karolina Myroniuk
Karolina Myroniuk
- edycja XVII (X 2011) - Jacek Drozda
drozda_jacek_211_bw_30
- edycja XVI (IV 2011) - Miłosz Kowalewski
Miłosz Kowalewski
- edycja XV (XII 2010) - Tomasz Skorupka
- edycja XIV (X 2010) - Marcin Łukawski
- edycja XIII (II 2010) - Mariusz Pomaski
- edycja XII (XII 2009) - Krzysztof Stępień
- edycja XI (X 2009) - Marcin Nawrocki
- edycja X (VI 2009) - Mariusz Pawelec
- edycja IX (IV 2009) - Grzegorz Sawko
- edycja VIII (II 2009) - Leszek Lubicki
- edycja VII (XII 2008) - Michał Piekarski
- edycja VI (X 2008) - Piotr Mączyński
- edycja V (VIII 2008) - Bogusław Kotlarz
- edycja IV (VI 2008) - Mariusz Pawelec
- edycja III (III 2008) - Maciej Rębiś
- edycja II (II 2008) - Waldemar Krasowski
- edycja I (XII 2007) - Paweł WacławikJak fotografować...
Regulamin konkursu

Laureaci:
- edycja XII (XII 2011) - Hubert Gajda
- edycja XI (IV 2011) - Zbigniew Maćko
- edycja X (XII 2010) - Zbigniew Maćko
- edycja VIII (VI 2010) - Zbigniew Maćko
- edycja VII (IX 2009) - Zbigniew Maćko
Jak fotografować wilgi

- edycja IX (X 2010) - Maciej Szymański
Jak fotografować jerzyki

- edycja VI (VI 2009) - Grzegorz Sawko
Jak fotografować dudki

- edycja V (IV 2009) - Piotr Dombrowski
- edycja IV (II 2009) - Zbigniew Maćko
- edycja III (XII 2008) - Bogusław Kotlarz
- edycja II (VIII 2008) - Waldemar Krasowski
- edycja I (VI 2008) - Kazimierz PańszczykFotorewiry

Laureaci:
- edycja II (XII 2011) - Karolina Myroniuk
- edycja I (XII 2010) - Ryszard JasińskiNagrody dla aktywnych użytkowników:
Album Wojciecha Misiukiewicza "Czapla. Siwa eminencja." - Tomasz Rusinek.
Książka Tadeusza Kłosowskiego "Co w dziczy kwiczy" - Edyta Kotik.
Książka Jana Walencika "Smak białowieskiego miodu" - Michał Kasprowicz.
Przewodnik "Ptasie ostoje": Aleksander Wiluś, Norbert Siegmund, Arkadiusz Makowski.
Książka Grzegorza i Tomasza Kłosowskich "Fotografujemy ptaki" - Jacek Adamczak, Andrzej Pietruszczak, Przemek Skwiercz, Karol Woźniakowski.
Album Grzegorza i Tomasza Kłosowskich "Biebrza. Sześć pór roku" - Olgierd Nowakowski, Piotr Dziełakowski, Katarzyna Gubrynowicz.
Album fotograficzny "Nasze Ptaki" wyd. Zagroda) - Robert Cichocki, Jolanta Lipska, Andrzej Cyganowski, Piotr Dombrowski, Krystian Jainta.
Poziomica fotograficzna Hama - Leszek Lubicki.
 
 
2007-2017 © Paweł Wietecha, nota prawna
 jesteśmy też na facebooku ostatnia aktualizacja: 05.04.2015, 18:29co nowego?
1x1px_trns.gif