• foto-ptaki.pl
 • foto-ptaki.pl
 • foto-ptaki.pl
foto-ptaki.pl arrow Konkursy arrow Regulamin Konkursu Fotograficznego "Jak fotografować..."
 
Email
Regulamin Konkursu
organizowanego właściciela serwisu internetowego foto-ptaki.pl pod nazwą

Jak fotografować...


I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Jak fotografować...” przeprowadzany cyklicznie wśród osób odwiedzających serwis internetowy foto-ptaki.pl, zwany dalej konkursem.


§ 2

Organizatorem konkursu jest właściciel serwisu internetowego foto-ptaki.pl, zwany dalej organizatorem.


§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wśród osób wymienionych w § 1.


§ 4

Wartość puli nagród i wyróżnień przeznaczonych przez organizatora na wygrane ustalana jest indywidualnie i może być różna w każdej z edycji konkursu.


II UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG


§ 5

Uczestnikami konkursu są osoby odwiedzające serwis internetowy foto-ptaki.pl.


III WARUNKI KONKURSU


§ 6

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres kontaktowy organizatora, wiadomości zatytułowanej „Jak fotografować...” zawierającej:


  1. Dane kontaktowe (imię, nazwisko, wiek, adres e-mail, adres korespondencyjny i ewentualnie telefon kontaktowy oraz adres strony internetowej) osoby zgłaszającej prace.
  2. Tekst artykułu omawiającego zagadnienia związane z fotografowaniem jednego, wybranego przez autora, gatunku ptaka. Dopuszczalne formaty danych to plik DOC zgodny z Microsoft Word w wersji 2003 (lub starszy) lub plik tekstowy ASCII.
  3. Artykuł może być ilustrowany zdjęciami wykonanymi przez autora opracowania. W tym przypadku zdjęcia powinny być wysłane jako załączniki do wiadomości e-mail, w formacie JPG, w rozdzielczości 700px na dłuższej krawędzi. Każde ze zdjęć powinno posiadać szczegółowy opis zawierający: tytuł, datę i miejsce wykonania, nazwy gatunkowe umieszczonych na zdjęciach ptaków i parametry wykonania zdjęć (modele korpusu, obiektywu, telekonwertera (jeśli występował), czas naświetlania, przysłonę, korektę ekspozycji (jeśli występowała), czułość ISO, typ filmu (jeśli zdjęcie wykonano analogowo)).
  4. Fakt przesłania zdjęć ilustrujących tekst opracowania nie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w konkursie.
  5. Skanowaną zgodę na uczestnictwo w konkursie, podpisaną przez rodziców lub opiekunów uczestnika, jeżeli uczestnik nie ukończył 18 roku życia.
  6. Krótką informację o uczestniku wraz ze zdjęciem.

 2. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca opracowanie, zostanie przesłana pod wyżej wskazany adres do dnia, który został wskazany w dziale „Konkursy” serwisu foto-ptaki.pl indywidualnie dla każdej z edycji konkursu. Wszelkie zgłoszenia dokonane po tym terminie przechodzą automatycznie do następnej edycji.
 3. Organizator nie przyjmuje negatywów zdjęć oraz odbitek.
 4. Uczestnik konkursu, przesyłając zgłoszenie lub opiekun, składając podpis na zgodzie na uczestnictwo w konkursie osoby małoletniej:


  1. oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów tekstowych i zdjęciowych,
  2. oświadcza, że przesłane na konkurs materiały tekstowe oraz zdjęcia bezpłatnie udostępnia do publikacji w serwisie foto-ptaki.pl i materiałach reklamowych serwisu foto-ptaki.pl oraz upoważnia organizatora do ich opracowania (edycji) w stopniu, jaki organizator uzna za stosowny i wskazany dla prawidłowej realizacji założeń konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania zdjęć do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy ich publikacji w formie elektronicznej.
  3. akceptuje warunki konkursu, wyrażone w niniejszym regulaminie.
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przesłanych danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.);

 5. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.


IV KRYTERIA OCENY


§ 7

Prace oceniane będą przez Jury, w którego skład wchodzić będą doświadczeni fotografowie ptaków, powoływane przez organizatora przed każdą z edycji konkursu.


§ 8

Jury ma prawo nie przyjąć do konkursu tekstów odbiegających tematycznie od zagadnień związanych z technikami fotografowania określonego gatunku ptaków. Brak, wady lub zła jakość materiałów zdjęciowych nie będą wpływać na ocenę Jury.


V NAGRODY


§ 9

 1. Spośród nadesłanych zdjęć, Jury wybierze pracę, której zostanie przyznana nagroda.
 2. Nagrodami w konkursie, przyznawanymi przez Jury, są nagrody rzeczowe ustalane indywidualnie przez organizatora przed każdą z edycji konkursu oraz publikacja w serwisie foto-ptaki.pl:
  1. Organizator może odstąpić od publikacji zdjęć nieprzedstawiających ptaków a także prac posiadających wady, np. złą jakość zdjęć, zbyt małą rozdzielczość lub uszkodzenia powstałe podczas przesyłania danych. Zdjęcia, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą odrzucane. Ponadto organizator konkursu zastrzega sobie prawo do selekcji zdjęć przeznaczonych do publikacji, tak by ich ilość korespondowała z długością opracowania tekstowego.
  2. W przypadku zbyt małej ilości lub braku zdjęć ilustrujących publikowane opracowanie, organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia ilustracji własnego autorstwa lub osób współpracujących przy redagowaniu serwisu foto-ptaki.pl. Organizator dołoży wszelkich starań by opublikowane zdjęcia były jak najlepszej jakości oraz aby w jak najlepszy sposób ilustrowały informacje umieszczone w tekście.
 3. Jedno i to samo opracowanie nie może uzyskać więcej niż jednej nagrody lub wyróżnienia.
 4. Decyzja Jury co do wyboru nagrodzonych prac jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez organizatora i/lub Jury i/lub któregokolwiek z członków Jury informacji, po lub przed przyznaniem przez Jury którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym regulaminie, iż nagrodzone opracowanie stanowi plagiat i/lub że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, organizatorowi przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika konkursu lub do podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle, bądź w przypadku nagród już przekazanych - domagania się ich zwrotu. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Jury dokona wyboru prac oraz przyznania nagród i wyróżnień w terminie do 3 dni przed planowaną aktualizacją serwisu foto-ptaki.pl. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.
 6. Laureaci konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Dodatkowo lista nagrodzonych prac będzie sukcesywnie umieszczana na witrynie internetowej foto-ptaki.pl.
 7. Prawo uczestnika konkursu do domagania się wydania którejkolwiek z nagród lub wyróżnień, określonych niniejszym regulaminem, jest niezbywalne.
 8. Nagrody i wyróżnienia nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród rzeczowych, bez powiadamiania uczestników.
 10. Zobowiązanie organizatorów do przekazania którejkolwiek z nagród, wskazanych w niniejszym regulaminie, obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 10

Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników konkursu na stronie internetowej foto-ptaki.pl.


VI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


§ 11

 1. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 2. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
 

Konkursy:
Informacje o konkursach

Fotografujemy ptaki:
Regulamin konkursu

Laureaci:

- edycja XVIII (XII 2011) - Karolina Myroniuk
Karolina Myroniuk
- edycja XVII (X 2011) - Jacek Drozda
drozda_jacek_211_bw_30
- edycja XVI (IV 2011) - Miłosz Kowalewski
Miłosz Kowalewski
- edycja XV (XII 2010) - Tomasz Skorupka
- edycja XIV (X 2010) - Marcin Łukawski
- edycja XIII (II 2010) - Mariusz Pomaski
- edycja XII (XII 2009) - Krzysztof Stępień
- edycja XI (X 2009) - Marcin Nawrocki
- edycja X (VI 2009) - Mariusz Pawelec
- edycja IX (IV 2009) - Grzegorz Sawko
- edycja VIII (II 2009) - Leszek Lubicki
- edycja VII (XII 2008) - Michał Piekarski
- edycja VI (X 2008) - Piotr Mączyński
- edycja V (VIII 2008) - Bogusław Kotlarz
- edycja IV (VI 2008) - Mariusz Pawelec
- edycja III (III 2008) - Maciej Rębiś
- edycja II (II 2008) - Waldemar Krasowski
- edycja I (XII 2007) - Paweł WacławikJak fotografować...
Regulamin konkursu

Laureaci:
- edycja XII (XII 2011) - Hubert Gajda
- edycja XI (IV 2011) - Zbigniew Maćko
- edycja X (XII 2010) - Zbigniew Maćko
- edycja VIII (VI 2010) - Zbigniew Maćko
- edycja VII (IX 2009) - Zbigniew Maćko
Jak fotografować wilgi

- edycja IX (X 2010) - Maciej Szymański
Jak fotografować jerzyki

- edycja VI (VI 2009) - Grzegorz Sawko
Jak fotografować dudki

- edycja V (IV 2009) - Piotr Dombrowski
- edycja IV (II 2009) - Zbigniew Maćko
- edycja III (XII 2008) - Bogusław Kotlarz
- edycja II (VIII 2008) - Waldemar Krasowski
- edycja I (VI 2008) - Kazimierz PańszczykFotorewiry

Laureaci:
- edycja II (XII 2011) - Karolina Myroniuk
- edycja I (XII 2010) - Ryszard JasińskiNagrody dla aktywnych użytkowników:
Album Wojciecha Misiukiewicza "Czapla. Siwa eminencja." - Tomasz Rusinek.
Książka Tadeusza Kłosowskiego "Co w dziczy kwiczy" - Edyta Kotik.
Książka Jana Walencika "Smak białowieskiego miodu" - Michał Kasprowicz.
Przewodnik "Ptasie ostoje": Aleksander Wiluś, Norbert Siegmund, Arkadiusz Makowski.
Książka Grzegorza i Tomasza Kłosowskich "Fotografujemy ptaki" - Jacek Adamczak, Andrzej Pietruszczak, Przemek Skwiercz, Karol Woźniakowski.
Album Grzegorza i Tomasza Kłosowskich "Biebrza. Sześć pór roku" - Olgierd Nowakowski, Piotr Dziełakowski, Katarzyna Gubrynowicz.
Album fotograficzny "Nasze Ptaki" wyd. Zagroda) - Robert Cichocki, Jolanta Lipska, Andrzej Cyganowski, Piotr Dombrowski, Krystian Jainta.
Poziomica fotograficzna Hama - Leszek Lubicki.
 
 
2007-2017 © Paweł Wietecha, nota prawna
 jesteśmy też na facebooku ostatnia aktualizacja: 05.04.2015, 18:29co nowego?
1x1px_trns.gif